Regulamin

Regulamin Centrum Muzyki i Muzykoterapii GAIA

1. Uczestnictwo w zajęciach.
1.1. Dzieci w wieku pół roku do cztery i pół lat uczestniczą w zajęciach wraz z rodzicami/opiekunami, w przypadku zajęć bębniarskich – obecność opiekunów jest opcjonalna. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie dzieci spoczywa na rodzicach/opiekunach, chyba, że zagrożenie wynika z warunków zewnętrznych. Liczba opiekunów towarzysząca dziecku jest dowolna, prosimy jednak o współpracę z instruktorkami.
1.2. Podczas zajęć obowiązują zasady porządkowe przyjęte na terenie wynajmowanej sali, prosimy o ich respektowanie (przebieranie butów, korzystanie z szatni itp.).
1.3. Zapisy odbywają się e-mailem, telefonicznie lub przez sms, przed uczestnictwem w pierwszych zajęciach konieczne jest zgłoszenie.
1.4. Możliwe jest uczestniczenie w zajęciach kilka razy w tygodniu (zmieniając grupę), jednak prosimy o wcześniejsze poinformowanie instruktorek o chęci uczestniczenia w spotkaniach więcej niż 1 raz raz w tygodniu.
1.5. Możliwa jest zmiana grupy (z jakiegokolwiek powodu).
1.6. Choroby zakaźne uniemożliwiają uczestnictwo, w razie choroby prosimy zostać w domu.

2. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach.
2.1. Bilet wstępu dotyczy tylko dziecka, ilość opiekunów jest dowolna.
2.2. Opłata odbywa się na początku cyklu zajęć.
2.3. CMM Gaia oferuje następujące formy płatności: karnety na 4 zajęcia i karnety semestralne (na 16 zajęć). Jeśli do końca roku brakuje mniejszej liczby zajęć niż 4, pozostałe wejścia sprzedawane są w komplecie po cenie jednostkowej jak w karnecie. Na każdym wydawanym karnecie jest określona jego data ważności.
2.4. Karnet na 4 zajęcia jest ważny przez 5 tygodni, karnet semestralny –  na 16 wejść do końca semestru (koniec semestru szkolnego lub koniec czerwca). W razie wykorzystania karnetu wcześniej niż do końca semestru możliwe jest dokupienie zajęć po cenie jak w karnecie semestralnym, lub kolejnego karnetu na 16 wejść.
2.5. Karnet nie jest jedynym potwierdzeniem uczestnictwa w zajęciach, Gaia prowadzi osobną dokumentację obecności.
2.6. Gaia nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Jeśli jednak zajęcia nie odbyły się z przyczyn leżących po stronie CMM Gaia – uczestnikowi przysługuje odpowiednia ilość zajęć do odebrania.
2.7. Każdorazowe odwołanie zajęć z powodu świąt, dni wolnych lub innych zdarzeń będzie ogłaszane na stronie internetowej www.centrumgaia.pl oraz na stronie współpracujących instytucji. Prosimy o regularne sprawdzanie lub zapytania e-mailowe bądź telefoniczne.
2.8. W razie rezygnacji z uczestniczenia w zajęciach, Gaia nie jest zobowiązana do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
2.9. Ceny karnetów:
- pierwsze zajęcia są w cenie promocyjnej, pozostałe sprzedawane są w karnetach, w odpowiednio ustalonych cenach (aktualny cennik dostępny jest na stronie www. centrumgaia.pl
- rodzeństwu przysługuje zniżka, dla jednego dziecka 20 % .  Jeśli opiekun przyprowadza dzieci nie będące rodzeństwem, opłata za każde dziecko jest pełna

3. Inne postanowienia regulaminu:
3.1. CMM GAIA zastrzega sobie prawo do rejestrowania zajęć kamerą lub aparatem fotograficznym. Uczestnictwo w zajęciach jest jednocześnie zgodą na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych GAI (publikacja w internecie oraz w materiałach drukowanych). GAIA zobowiązuje się nie udostępniać tych materiałów osobom trzecim oraz uzywać ich wyłącznie do własnych celów promocyjnych.
3.2. W przypadku zdjęć i filmów robionych przez opiekunów konieczna jest ustna zgoda wszystkich obecnych na zajęciach.
3.3. Dla celów organizacyjnych GAIA zbiera dane osobowe uczestników (imię, nazwisko, adres mailowy, telefon), z których buduje bazę danych potrzebną do komunikacji rodzicami i opiekunami. Uczestnictwo w liście mailowej jest dobrowolne, jeśli jednak komuś nie odpowiada taka forma kontaktu prosimy o sprawdzanie aktualności na stronie internetowej www.centrumgaia.pl.

4. Postanowienia końcowe.
4.1. CMM GAIA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości na stronie internetowej.
4.2. CMM GAIA zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin zajęć. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany Regulaminu.
4.3. CMM GAIA zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika zajęć. Zmiana taka nie może dotyczyć zajęć w ramach umów już zawartych. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
4.4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych GAI są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb, w żadnym wypadku, ani w żadnej formie dane te nie będą ujawniane innym osobom, ani innym podmiotom - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają również prawo do wglądu w swoje dane, do ich korekty oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Masz pytania odnośnie naszego Centrum?

Wszelkie zapytania prosimy kierować na naszego maila bądź drogą telefoniczną. Odpowiemy na wszystkie formy kontaktu.
Zobacz również nasz regulamin.

Przejdź do kontaktu